top of page

Om fetma

Vad är fetma

Sjukdomen fetma är när fettvävnaden i kroppen påtagligt försämrar hälsan. Det kan bero på hur fettvävnaden är fördelad i kroppen, fettets funktion och hur stor del av kroppens totala vikt som är fettvävnad. Sjukdomen fetma är ett kroniskt tillstånd. Det betyder att inte finns något botemedel och sjukdomen är livslång att hantera. Det låter möjligen drastiskt och sorgligt men man kan påverka sin situation, hälsa och vikt. Efter många år med fetma utvecklas hos de flesta bestående fysiologiska förändringar som strävar efter att upprätthålla den högsta vikten som man haft. Kroppen uppfattar då generellt viktminskning som ett hot. Forskning tyder på att ju längre man levt med fetma desto svårare är det att hålla en lägre vikt länge. 

 

Metoder för att avgöra fetma

Tidigare har BMI (Body Mass Index) använts för att definiera sjukdomen. Numera är BMI mer en vägledning som hjälper till att bedöma risken för fetma. När BMI-värdet är över 30 ökar risken betydligt och ju högre BMI desto större är risken för att hälsan är påverkad. När BMI har varit 35 eller högre i många år är det ovanligt att det inte medfört hälsoproblem av något slag.

 

Vad beror fetma på?

Att enbart förklara viktökningen i världen utifrån förändrade mat- och rörelsevanor är en förenkling. Det är många förändringar i våra levnadsvillkor i modern tid som påverkar oss, psykiskt, socialt och biologiskt. Flera faktorer känner vi säkerligen inte till. Mycket förenklat är orsaken till viktutvecklingen och fetma en krock mellan människans gener och den moderna livsmiljön och kulturen som skapats. Människor med fetma har funnits i årtusenden men det är framför allt de senaste 50 åren som problemet ökat mycket. Vi är utvecklade under flera miljoner år under helt andra livsförhållanden.

 

Övervikt i världen och i Sverige

Andelen personer i världen med fetma och övervikt har stigit sedan 1980-talet, mätt i BMI. Högst medelvärde på BMI har länder i Oceanien, däribland Nauru (33,9 för män och 35,0 för kvinnor), medan USA har högst medel-BMI bland höginkomstländer. År 2008 hade, uppmätt med BMI, 1,46 miljarder människor i världen överstigit gränsen för normalvikt, varav ungefär 500 miljoner var feta. Detta innebär att nästan en miljard människor led av övervikt år 2008 i världen.

 

I Sverige är 49% av befolkningen mellan 16 och 84 år överviktiga eller feta, med ett BMI om minst 25,0, enligt folkhälsoenkäten för 2011 från Folkhälsoinstitutet. Siffran kan jämföras med USA där ca 68% av befolkningen har ett BMI om minst 25,0

Fördomar och okunskap om fetma

Det finns mycket fördomar och negativa uppfattningar om personer med fetma. Anledningen är bristande kunskaper. Den största fördomen är att sjukdomen och viktproblemen utvecklats enbart beror på individens val och det är brist på egen vilja och kontroll. Forskning visar att det inte stämmer. En annan fördom är att alla med fetma äter ohälsosamt. Det är tyvärr vanligt att personer med fetma bemöts negativt. Det kan tyckas märkligt eftersom de flesta som inte lever med fetma har vänner, släktingar, arbetskamrater och bekanta med fetma och som har bemöts illa på grund av kroppsstorleken.

 

Botemedel

Fetma liknar på flera sätt andra vanliga kroniska sjukdomar, till exempel diabetes typ 2, högt blodtryck och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Sjukdomen upphör inte men den kan påverkas och ibland kontrolleras så väl att den inte innebär så stora problem. Med hjälp av egna strategier och anpassningar, förändrade levnadsvanor, läkemedel och behandling i hälso- och sjukvården lever man sitt liv med bättre och sämre perioder. Om man avbryter eller gör uppehåll i anpassningar till sjukdomen, medicinering, levnadsvanor (matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, m.m.), så förvärras sjukdomens konsekvenser igen.

bottom of page