top of page

Användarvillkor

1. AVTALETS OMFATTNING OCH TILLÄMPLIGHET

 

1.1 Detta Avtal/dessa allmänna villkor gäller mellan Eatit AB, org. nr. 559077-4336, (nedan ”Eatit”) och den användare/patient som registrerar sig som användare (nedan ”Användare”) på av Eatit tillhandahållen plattform för Användarkonto (se definition nedan i p ‎1.2) och tillhörande tjänster för Användare och vårdgivare (nedan ”Vårdgivare”) via webbplatsen app.eatit.io och genom applikationer för Android och iOS (nedan ”Appen” och ”Webbsidan”).

1.2 Via Appen och Webbsidan kan personer över arton (18) år registrera sig som Användare genom att skapa ett personligt konto, (nedan ”Användarkonto”), och där boka tid för kontakt med en legitimerad dietist samt interagera med Appens övriga funktioner. Kontakten sker genom text eller samtal. Vid bokning av kontakt med Vårdgivare kan Användaren lämna uppgifter om sitt tillstånd via sitt personliga Användarkonto.

1.3 Under det inbokade tillfället kan Användaren närmare beskriva sin situation för Vårdgivaren. Baserat på Användarens uppgifter föreslår Vårdgivaren därefter lämpliga behandlingsåtgärder.

1.4 Användaren ingår detta avtal (nedan ”Avtalet”) med Eatit genom att registrera ett Användarkonto, enligt de anvisningar som vid var tid framgår i Appen och Webbsidan. Genom sin registrering av Användarkonto accepterar Användaren dessa avtalsvillkor. Avtalet ska anses ingånget när Användaren registrerat sitt Användarkonto i Appen och/eller Webbsidan.

1.5 Användaren ansvarar för att de uppgifter, inklusive kontaktuppgifter och i förekommande fall hälsouppgifter, som denne lämnar vid Avtalets ingående är korrekta. Användaren förbinder sig att hålla sin personliga profil i Appen och/eller Webbsidan uppdaterad och aktuell under hela avtalstiden. Eventuella ändringar ska snarast meddelas Eatit genom uppdatering direkt i Appen och/eller Webbsidan eller via e-mail till hi@eatit.io.

1.6 Dessa avtalsvillkor/allmänna villkor, policys, instruktioner och annan information kring Eatits tjänster finns tillgängliga i Appen och/eller Webbsidan. Se hela vår Integritetspolicy.

1.7 För det fall Användaren tillhandahålls tjänster enligt detta Avtal genom t.ex. ett abonnemang, ersättnings- eller löneförmån, eller centralt upphandlat avtal via arbetsgivare eller liknande, ska följande bestämmelser ej äga tillämplighet:

p ‎6 – ”Avbokning av chattsamtal”; p ‎10.2; och tredje meningen p ‎11 ”Force majeure”.

 

2. APPEN, WEBBSIDAN OCH ANVÄNDARKONTOT

 

2.1 För att registrera ett Användarkonto och ingå Avtal med Eatit ska Användaren vara minst arton (18) gammal och ha tillgång till ett personligt BankID för sin identifiering.

2.2 Användaren är personligt ansvarig för varje handling som företas vid användning av dennes Användarkonto.

2.3 Användarkontot är personligt och får endast nyttjas av den Användare som registrerat Användarkontot.

2.4 Användarkonto får inte överlåtas eller upplåtas till annan.

2.5 Eatit ansvarar ej för utomståendes missbruk av Användarkonto och ej heller för konsekvenser och/eller eventuella skador på grund därav.

2.6 Användaren ansvarar för att dennes Användarkonto används i enlighet med detta Avtal, övriga villkor och instruktioner i Appen samt i enlighet med vid var tid gällande rätt.

2.7 Användaren ansvarar personligen för den information denne lämnar i eller genom Appen och/eller Webbsidan.

 

2.8 Genom att registrera ett Användarkonto i Appen och/eller Webbsidan bekräftar och accepterar Användaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar avseende Appen och/eller Webbsidan som framgår av Eatits vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar som finns tillgängliga i Appen och/eller Webbsidan.

2.9 Genom att registrera ett Användarkonto i Appen och/eller Webbsidan, bekräftar och accepterar Användaren att de kontaktuppgifter denne angivit kan användas av Eatit för att kontakta Användaren via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Användaren kan när som helst avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. För ytterligare information om Eatits hantering av bl.a. person- och kontaktuppgifter hänvisas till Eatits personuppgiftspolicy som återfinns på Eatits hemsida, www.eatit.io.

2.10 Innehåll som publiceras eller tillhandahålles av Eatit i Appen utgör ett komplement till den medicinska rådgivningen som Vårdgivaren ger Användaren och är inte avsett att användas i stället för en dietists bedömning, diagnos eller behandling för något tillstånd. Användning av Appen och/eller Webbsidan är endast ett komplement till den gängse vården, och är avsett som ett hjälpmedel för Vårdgivare att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter. Eatit bär inte i något avseende ansvar som vårdgivare i förhållande till Användaren.

 

2.11 Med hänsyn till tjänstens och Appens och/eller Webbsidan tekniska utformning är tjänsten begränsad till vissa specifika behandlingar. Vilka dessa är framgår vid var tid i Appen och/eller Webbsidan.

2.12 Tjänsten är anpassad för att användas med senaste versionen av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari. Eatit garanterar ej kompatibilitet med äldre versioner av dessa webbläsare eller andra webbläsare utöver dessa.

2.13 Appen är anpassad för att användas på mobiler med senaste versionerna av iOS eller Android. Eatit garanterar ej kompatibilitet med äldre versioner av dessa operativsystem eller andra operativsystem utöver dessa.

 

 

3. PRIS OCH BETALNING

3.1 Tjänsterna i Appen och/eller Webbsidan tillhandahålls till det pris som framgår i vid var tid gällande prislista som återfinns i Appen och/eller Webbsidan. Tjänstens pris framgår alltid innan bokning sker.

3.2 Betalning för chatten, eller annan tjänst via Appen och/eller Webbsidan, sker innan mötet påbörjas eller tjänst tillhandahålls. Användare kan inte påbörja chatt eller nyttja annan tjänst innan betalning erlagts.

3.3 Din remiss är giltig i 3 månader dagen efter beställning. Om du inte gått till laboratorium innan denna tid passerat förfaller köpet och remissen upphör att gälla.

3.4 Vid erläggning av patientavgift så samtycker du till att alla vårdgivare får se dina genomförda avgifter

i tjänsten för högkostnadsskyddet. Det innebär att dina betalningar från flera vårdgivare kan samlas upp till ett e-frikort. Om du inte samtycker meddela support@eatit.io.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

4.1 Med de begränsningar som framgår av denna p  ‎4, ansvarar Eatit för att Appen och Webbsidan är tillgänglig enligt p ‎4.3‎, 4.4 och 4.7 nedan. Vidare ansvarar Eatit för lagring av, av Användaren och Vårdgivaren, tillhandahållen och uppladdad information i Appen och Webbsidan.

4.2 Eatit förbinder sig att efterleva och upprätthålla det ansvar för Appen och Webbsidan som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och lag (2005:58) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

4.3 Eatits målsättning är att Appen och/eller Webbsidan ska hålla hög tillgänglighet och att Användaren ska ha tillgång till sitt Användarkonto när som helst på dygnet. Användaren kan boka in chattsamtal med Vårdgivare i enlighet med de bokningsmöjligheter som tillhandahålls via Appens bokningssystemet. Appen och möten tillhandahålls enligt ovan, med undantag för i Appen och/eller Webbsidan planerade och aviserade avbrott för underhåll eller avbrott utanför Eatits kontroll.

4.4 Eatit bär inget ansvar för avbrott i tjänsten eller tillgängligheten som uppstått på grund av: i) fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Eatit, trots att de på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa; ii) annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt Avtalet; iii) virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att Eatit vidtagit fackmannamässiga åtgärder; eller iv) omständighet som utgör force majeure enligt p ‎11 nedan.

4.5 Fel eller avbrott i Appens och/eller Webbsidan funktion eller tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till Eatits kundtjänst via support@eatit.io (dygnet runt).

4.6 Eatit ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Appen och/eller Webbsidan.

4.7 Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Eatit. Eatit har alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Användaren. Om avhjälpande inte kan ske har Användaren rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada.

4.8 Eatit kan inte tillhandahålla sådan information om Användaren som Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för enligt gällande rätt, och/eller sådan information som Vårdgivaren motsätter sig eller inte kan publicera i Appen och/eller Webbsidan.

4.9 Eatit ansvarar inte i något fall för skada på grund av fel som beror på Användaren eller något förhållande som Användaren ansvarar för. Eatit ansvarar heller inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen och/eller Webbsidan. Eatits ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor. Eatit svarar således inte i något fall för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel.

4.10 Användaren ska i den händelse att etablerad dietistbehandling/intervention sker, veterligen vara fullt frisk i övrigt, och införstådd med att vid allvarliga symptom på ohälsa söka adekvat vård såsom vårdcentral, akutmottagning etc. Vid sådana situationer är inte Eatit rätt vårdnivå. Vid akuta självmordstankar ska användaren inte heller vända sig till Eatit utan till adekvat akutpsykiatrisk instans alternativt ringa 112 för vägledning och råd.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Upphovsrätt, äganderätt och andra immateriella rättigheter till Eatits varumärken, firma, Appen och/eller Webbsidan och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Eatit i Appen eller på vår Hemsida tillhör Eatit med ensamrätt. Detta innebär att Eatit har rätten att fritt förfoga över sådana immateriella rättigheter.

5.2 All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Eatits material som inte uttryckligen skriftligen medgivits av Eatit är förbjuden. Användaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Eatits immateriella rättigheter utgör ett brott mot detta Avtal.

5.3 Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Eatits tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster, ska tillfalla Eatit med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar Eatits rätt att fritt förfoga över, inklusive rätt att fritt ändra, överlåta och upplåta sådant resultat.

5.4 Bestämmelserna i denna punkt ‎5 ska äga tillämpning oavsett på vilket sätt och i vilken form resultatet framställts och oavsett om resultatet framställts av Eatit ensamt eller tillsammans med annan. Denna bestämmelse ska vara tillämplig även efter det att Avtal mellan Eatit och Användaren i övrigt har upphört att gälla.

6. AVBOKNING AV SAMTAL OCH ÅNGER AV KÖP

6.1 Avbokning av inbokat samtal kan ske kostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan starttiden för inbokat samtal. För det fall avbokning sker inom ovan angiven tid ska betalning som erlagts för det avbokade samtalet återbetalas inom fjorton (14) dagar.

6.2 Användaren är medveten om och accepterar vidare att denne inte har rätt till någon återbetalning för avbokning av samtal som sker senare än 24 timmar innan sådant samtal skulle ha ägt rum.

6.3 Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

6.4 Ångerfristen för köp av ytterligare tjänster och produkter via Appen och/eller Webbsidan löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska det göras på samma ställe där köpet gick till.

6.5 För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du ångrar ditt köp där du gjorde köpet innan ångerfristen gått ut.

6.6 I de fall du ångrar köp av blodprov så krävs det att du skriftligt meddelar Eatit om ditt ångrade köp på support@eatit.io.

6.7 Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

6.8 Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten och/eller vill reklamera ber vi dig kontakta supporten på support@eatit.io.

7. OTILLÅTEN ANVÄNDNING

7.1 Eatit ser allvarligt på all otillåten användning av Appen och/eller Webbsidan och Användarkontot i strid mot detta Avtal/dessa allmänna villkor och/eller vår vid var tid gällande policys angående informationshantering, säkerhet, etik m.m. Det är t.ex. inte tillåtet att filma konsultationer med vårdpersonal eller att på något sätt sprida sådant material. Eatit kommer att vidta åtgärder mot genomförd eller befarad otillåten användning av Appen och/eller Webbsidan, Användarkontot etc.

 

7.2 Eatit förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående varning eller meddelande härom, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen och/eller Webbsidan, stänga av Användarkonto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Användares avtalsbrott eller för att skydda Appens och/eller Webbsidan renommé och/eller för att skydda den från otillbörligt nyttjande. Vid sådan avstängning har Eatit dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt p ‎9.2 nedan.

 

7.3 För det fall Användare brutit mot Avtalet, gällande rätt eller om denne använt Appen och/eller Webbsidan på olagligt eller otillåtet sätt, är Användaren skyldig att ersätta och hålla Eatit skadeslöst från all skada som Eatit orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje man).

7.4 Användaren är begränsad till att endast boka tid med en (1st) dietist åt gången, det är således otillåtet att boka flera tider med olika dietister parallellt. Efter att en kontakt avslutats med en dietist kan ny tid till annan dietist bokas.

7.5 Eatit erbjuder dietistkontakt till användare på primärvårdsnivå. Detta motsvarar alltså den vårdnivå som erbjuds på en vårdcentral, hälsocentral eller dylikt. Vård som kräver specialistkompetens inom nutrition kan Eatits således inte erbjuda. Detta innebär att Eatits dietist har rätt att avbryta behandling/kontakt efter information om detta, med användare som bedöms vara på fel vårdnivå.

 

8. AVTALSTID

8.1 Avtalet gäller från och med den tidpunkt Användaren registrerat ett Användarkonto hos Eatit och därefter tillsvidare.

 

9. UPPSÄGNING

9.1 Användaren har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådan uppsägning ska Eatit snarast ta bort Användarens Användarkonto och avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Användaren.

9.2 Eatit äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Användaren bryter, eller med sannolika skäl förväntas bryta mot detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom. Vid sådan uppsägning stängs Användarens Användarkonto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Användaren som lagrats i Appen kommer att raderas skyndsamt.

9.3 Användare som har avstängts från sitt Användarkonto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera sig eller registrera ett nytt Användarkonto utan att särskilt tillstånd erhållits av Eatit för detta.

 

10. ÄNDRING AV FUNKTION OCH VILLKOR

10.1 Eatit förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Användarkonto och Appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana ändringar kommer att meddelas Användare via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna villkor återfinns i Appen och på Eatits hemsida.

10.2 Användaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Eatits förändring av avtalsvillkor eller Appen är till väsentlig nackdel för Användaren.

 

11. FORCE MAJEURE

Eatit ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Eatits kontroll och som Eatit inte skäligen kunnat förväntas räkna med och vars följder Eatit inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger trettio (30) dagar har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Användaren har under sådana omständigheter rätt till återbetalning av förutbetalt belopp för inbokat men ej genomfört videomöte.

 

12. MEDDELANDEN

12.1 Användaren ska i Appen och/eller Webbsidan uppge den e-postadress och det telefonnummer till vilken denne önskar att Eatit från tid till annan ska sända meddelanden.

 

12.2 Uppsägning och andra meddelanden enligt detta Avtal ska ske via e-post.

 

12.3 Meddelanden enligt detta Avtal ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;

a) om avsänt med e-post: när mottagandet behörigen bekräftats vilket kan ske genom t.ex. mottagningskvitto,

b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller

c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.

Användaren ska utan dröjsmål meddela Eatit om denne ändrar sina kontaktuppgifter.

 

13. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL OCH FÖRPLIKTELSER ENLIGT AVTALET

Användare äger ej rätt att överlåta detta Avtal eller rättighet och/eller skyldighet till följd av detta Avtal till annan.

Eatit har en obegränsad rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta Avtal.

 

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

14.1 Tvist i anledning av tolkning och tillämpning av detta Avtal/dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans om inget annat avtalats.

14.2 Vid indrivning av betalning på grund av betalningsförpliktelser enligt detta Avtal/dessa allmänna villkor får, oaktat vad som i övrigt framgår av p ‎14.1 ovan, sådant ärende hänskjutas till Kronofogden eller annat indrivningsförfarande.

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 26 augusti 2019.

bottom of page